Skip to main content

Ishod procesa učenja

Fakultet zdravstvenih studija

Sestrinstvo

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja: 

Nakon savladanog studijskog programa studija sestrinstva studenti stiču kompetencije za primjenu teorijskog znanja, kliničkih vještina i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne i naučne delatnosti.

1. Programski sadržaj ovog studija omogućiće studentima

 

a)     Posjeduje neophodno znanje i razumijevanje:

 • bazičnih i kliničkih disciplina zdravstvene njege;
 • procesa oboljevanja;
 • ispoljavanja bolesti, načina prepoznavanja, ispitivanja, liječenja i njegovanja pacijenta  sa pojedinim  mentalnim i fizičkim oboljenjima, sindromima i stanjima.
 • reagovanja pacijenata/korisnika na bolesti i druge situacije u vezi sa zdravljem;
 • principa promocije zdravlja i sprečavanja bolesti;

 

b)   Primjeni sestrinske vještine u kliničkoj praksi poštujući proces zdravstvene njege (utvrđivanje potreba za njegom, definisanje sestrisnkih dijagnoza, izdvajanje prioriteta, planiranje i implementacija odgovarajućih postupaka njege i evaluacija realizovane njege i postignutih ciljeva), uključujući:

 • njegu i zbrinjavanje bolesnika (odraslog, ali i djeteta) u akutnoj fazi bolesti;
 • njegu i zbrinjavanje bolesnika (odraslog, ali i djeteta) sa urgentnim stanjima;
 • primjenu terapije lijekovima, uz praćenje djelovanja, interakcije i toksičnosti lijekova;
 • njegu starih lica;
 • njegu hronično oboljelih;
 • ublažavanje patnji i bola;
 • pomoć bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti;

 

c)     Ispoljava  sposobnost da:

 • uspješno izvrši sestrinsku procijenu problema pacijenta i postavi sestrinsku dijagnozu;
 • donosi odluke i postavlja ciljeve zdravstvene njege;
 • pristupi sprovođenju plana njege i zbrinjavanja;
 • izvrši evaluaciju sprovedene njege i postignutih ciljeva.
 • stalno unapređuje kvalitet pružene njege.

 

  2. Posebni ishodi procesa učenja treba da izgrade i unaprijede:

 • Odnos sa pacijentima i kolegama - profesionalni odnos medicinskih sestara sa pacijentima i kolegama, poštovanje pacijenta i kolege, bez predrasuda, u odnosu na jezik, kulturu, pol, rasu i načina života, svijest o ulozi drugih zdravstvenih i socijalnih radnika,
 • Profesionalne standarde i ponašanje, gdje diplomirani student treba da posjeduje znanje i razumijevanje etičkih i pravnih pitanja relevantnih za sestrinsku praksu i organizaciju, upravljanje i obezbjeđivanje zdravstvene njege.
 • Stavove neophodne za praksu: svijest o moralnoj i etičkoj odgovornosti u zbrinjavanju svakog pacijenta; svijest da uvijek treba da teže najvišem mogućem kvalitetu zbrinjavanja pacijenta; svijest o značaju zdravlja za obavljanje prakse.

 

Sticanje i izvođenje vještina gde diplomirani student treba da: uspostavi kvalitetan odnos sa pacijentom, pravilno uzima anamnestičke podatke iz domena sestrinske njege, prikuplja i sređuje informacije, izvede aktuelne i potencijalne sestrinske dijagnoze, izvede rutinske dijagnostičke procedure, pruži pomoć vitalno ugroženim bolesnicima, efikasno komunicira sa pacijentom, porodicom pacijenta, kolegama i osobljem, identifikuje najčešće faktore rizika.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.