Skip to main content

Prigovor na ocjenu

  • Student može podnijeti prigovor na ocjenu dobijenu na ispitu ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa zakonom ili opštim aktima Univerziteta.
  • Student podnosi prigovor dekanu pismenim putem, posredstvom Studentske službe, u roku od dva dana od dana saopštenja ocjene putem Studentske službe Univerziteta.
  • Dekan je dužan da u roku od tri dana od dobijanja prigovora razmotri prigovor i donese odluku o istom.
  • Ako prigovor studenta bude usvojen, student ponovo polaže ispit pred tročlanom komisijom u roku od sedam dana od dana prijema odluke o usvajanju prigovora.
  • Komisiju iz prethodnog stava imenuje dekan. Predmetni nastavnik ne može biti član komisije, ali učestvuje u postupku provjere znanja studenta pred komisijom.
  • U sastav komisije ulaze minimalno dva člana iz reda nastavnika iz uže naučne oblasti kojoj pripada predmet iz kojeg se sprovodi polaganje ispita.

Odluku o ocjeni komisija donosi većinom glasova, zbirajući rezultate sa predispitnih obaveza i postignutog znanja na ispitu koji student polaže pred njom.

Odluka komisije je konačna.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.