Skip to main content

Senat Univerziteta

Senat Univerziteta Bijeljina" je akademski i stručni organ kojim presjedava rektor. Čine ga još prorektori, dekani fakulteta kao i predstavnici studenata. Shodno zakonskim odredbama, Senat odlučuje o akademskim pitanjima, te obavlja ostale poslove utvrđene zakonom. Senat Univerziteta je u sledećem sazivu:

  • Doc. dr Ljiljana Tomić - v.d.rektor Univerziteta,
  • Doc. dr Živka Malić - prorektor za nastavu,
  • Doc. dr Miroslav Nedeljković - prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju,
  • Prof.dr Ranko Bojanić - prorektor za kvalitet i kadrove,
  • Prof. dr Zoran Milosavljević - dekan Farmaceutskog fakulteta,
  • Doc. dr Dražen Jovanović - dekan Fakulteta zdravstvenih studija,
  • Prof. dr Boro Krstić - dekan Poljoprivrednog fakulteta,
  • Đorđe Baletić - predstavnik iz reda studenata,
  • Jovana Savanović - predstavnik iz reda studenata.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.