Skip to main content

Važeći akti

STATUT UNIVERZITETA I STATUTI ČLANICA

R.B. NAZIV BROJ DATUM
1. Statut Univerziteta „BIJELJINA“ Bijeljina 02-422/23 30. 10. 2023.
2. Statut Fakulteta zdravstvenih studija FZS02-04/24 26. 3. 2024.
3. Statut Fakulteta za psihologiju FP02-06/24 26. 3. 2024.
4. Statut Poljoprivrednog fakulteta PF02-05/24 26. 3. 2024.
5. Statut Farmaceutskog fakulteta FF02-11/24 26. 3. 2024.

 

I OPŠTA AKTA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

1. Organizacija univerziteta
R.B. NAZIV BROJ DATUM
1. Strategije razvoja 2020-26. godina 02-31881/19 30. 12. 2019.
1.1. Odluka o usvajanju prijedloga revizije strateških ciljeva 02-06/22 12. 1. 2022.
2. Pravilnik o izradi Strategije razvoja 02-576-1/12 2. 10. 2012.
3. Pravilnik o organizovanju i radu univerzitetskih centara 02-1594-2/15 2. 6. 2015.
3.1. Izmjene i dopune Pravilnika o organizovanju i radu univerzitetskih centara 02-1705-1/15 23. 7. 2015.
4. Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji 02-3322-6/20 5. 8. 2020.
5. Pravilnik o naučno-stručnom usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja 02-3322-9/20 5. 8. 2020.
5.1. Izmjene i dopune Pravilnika o naučno- stručnom usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja 02-138/22 31. 3. 2022.
6. Politika upravljanja ljudskim resursima 03-22141/17 3. 5. 2017.
7. Pravilnik o radu laboratorija 02-3322-30/20 5. 8. 2020.
8. Pravilnik o radu biblioteke 02-332223/20 5. 8. 2020.
9. Pravilnik o odnosima s javnošću 02-3322-21/20 5. 8. 2020.
10. Komunikacijska strategija (2020-2026) 02-3188-2/19 27. 12. 2019.
11. Politika komunikacije sa javnošću 01-1637/15 22. 6. 2015.
12. Poslovnik o radu Senata 02-154-3/24 19. 4. 2024.
13. Poslovnik o radu Upravnog odbora 03-166/24 7. 7. 2012.
14. Poslovnik o radu Naučno-nastavnog vijeća Farmaceutskog fakulteta FF02-14/24 26. 3. 2024.
15. Poslovnik o radu Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija FZS02-06/24 26. 3. 2024.
16. Poslovnik o radu Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za psihologiju FP02-08/24 26. 3. 2024.
17. Poslovnik o radu Naučno-nastavnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta PF02-07/24 26. 3. 2024.
18. Procedura izbora rektora, vršioca dužnosti rektora i prorektora 02-152-1/24 19. 4. 2024.
2. Studije
R.B. NAZIV BROJ DATUM
1. Pravilnik o donošenju, izmjeni i dopuni studijskih programa    
2. Procedure za preispitivanje i inoviranje studijskih programa 02-3322-28/20 5. 8. 2020.
3. Pravilnik o užim oblastima obrazovanja 02-563/23 29. 12. 2023.
4. Pravilnik o formiranju ECTS bodova, određivanju šifre i silabusa predmeta 02-3322-10/20 5. 8. 2020.
4.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o formiranju ECTS bodova, određivanju šifre predmeta i silabusa predmeta 02-203-1/22 10. 6. 2022.
4.2. Izmjena Pravilnika o formiranju ECTS bodova, određivanju šifre predmeta i silabusa predmeta 02-02-14/23 16. 1. 2023.
4.3. Šifrarnik predmeta    
5. Pravilnik o stručnoj praksi na Poljoprivrednom fakultetu 02-154-6/20 6. 8. 2020.
5.1. Izmjene i dopune Pravilnika o stručnoj praksi na Poljoprivrednom fakultetu 02-04/21 11. 1. 2021.
6. Pravilnik o stručnoj praksi na Fakultetu za psihologiju 02-074-3/20 6. 8. 2020.
7. Pravilnik o stručnoj praksi na Fakultetu zdravstvenih studija 02-112-6/20 6. 8. 2020.
8. Pravilnik o stručnoj praksi na Farmaceutskom fakultetu   6. 8. 2020.
9. Pravilnik o nastavnoj literaturi 02-3322-22/20 5. 8. 2020.
9.1. Izmjene i dopune Pravilnika o nastavnoj literaturi 02-60-8/24 26. 1. 2024.
3. Akademsko osoblje
R.B. NAZIV BROJ DATUM
1. Pravilnik o postupku i uslovima izbora u naučno-nastavna zvanja 02-521-1/23 21. 12. 2023.
2. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa 02-2173-1/17 11. 1. 2017.
2.1. Izmjene i dopune Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa 02-60-5/24 26. 1. 2024.
3. Pravilnik o kodeksu ponašanja i poslovnoj etici - U proceduri    
4. Pravilnik o vijećima naučnih oblasti 02-529/23 21. 12. 2023.
5. Pravilnik o saglasnosti za angažovanje akademskog osoblja na drugim visokoškolskim ustanovama 02-520-1/23 21. 12. 2023.
4. Studenti
R.B. NAZIV BROJ DATUM
1. Pravila studiranja 02-3322-8/20 5. 8. 2020.
1.1. Dopune Pravila studiranja 02-252-3/21 4. 10. 2021.
2. Pravilnik o polaganju ispita 02-3322-12/20 5. 8. 2020.
2.1. Izmjena pravilnika o polaganju ispita 02-260-2/21 4. 10. 2021.
3. Pravilnik o izradi i odbrani završnog rada 02-3322-11/20 5. 8. 2020.
4. Pravilnik o prenosu i priznavanju ECTS bodova 02-616-1/24 28. 6. 2024.
5. Pravilnik o uslovima za akademskog priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije 02-223-4/21 31. 8. 2021.
6. Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenog zvanja 02-565/23 29. 12. 2023.
7. Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata 02-752/13 15.06.2013.
8. Pravilnik o studiranju studenata sa invaliditetom 02-3322-7/20 05.08.2020.
5. Saradnja i razmjena studenata i akademskog osoblja
R.B. NAZIV BROJ DATUM
1. Strategija internacionalizacije (2020-2026) 02-3322-14/20 5. 8. 2020.
2. Akcioni plan Strategije internacionalizacije (2020-2026) 02-3342-14/20 4. 9. 2020.
3. Pravilnik o međunarodnoj saradnji 02-152/22 31. 3. 2022.
4. Pravilnik o mobilnosti akademskog i neakademskog osoblja 02-334-6/22 22. 9. 2022.
5. Pravilnik o mobilnosti studenata 02-3322-4/20 5. 8. 2020.
6. Poslovnik o radu Odbora za međunarodnu saradnju OMS01-02/22 5. 4. 2022.

 

II STUDENTSKO ORGANIZOVANJE

R.B. NAZIV BROJ DATUM
1. Pravila Studentskog parlamenta 02-1/12 26.11.2012.
2. Pravilnik o izborima za studentski parlament 02-1/12 26.11.2012.
2.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima za studentski parlament 02-752-3/13 15.06.2013.

 

III OBEZBJEĐENJE KVALITETA

R.B. NAZIV BROJ DATUM
1. Pravilnik o obezbjeđenju kvaliteta 02-320-7/22 31. 8. 2022.
2. Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 02-344-4/22 29. 9. 2022.
3. Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija 02-334-5/22 29. 9. 2022.
4. Strategija obezbjeđenja kvaliteta (2020-2026) 02-3188-6/19 30. 12. 2019.
5. Procedure za obezbjeđenje kvaliteta studijskih programa 02-789-1/13 19. 7. 2013.
6. Procedura praćenja i mjerenja zadovoljstva korisnika usluga    
7. Uputstvo za anketiranje    
8. Politika kvaliteta 02-694-1/13 15. 5. 2013.
9. Postupak interne provjere kvaliteta 02-153-2/24 19. 4. 2024.
10. Procesi sistema obezbjeđenja kvaliteta 02-154-1/24 19. 4. 2024.

 

IV NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

R.B. NAZIV BROJ DATUM
1. Pravilnik o naučno- istraživačkom radu   17. 1. 2018.
2. Pravilnik o naučno-istraživačkoj podršci 02-140/22 31. 3. 2022.
3. Pravilnik o užim naučnim oblastima 02-3322-26/20 5. 8. 2020.
3.1. Dopuna Pravilnika o užim naučnim oblastima 02-208-5/21 10. 8. 2021.
3.2. Dopuna Pravilnika o užim naučnim oblastima 02-02-12/23 16. 1. 2023.
4. Uputstvo za navođenje afilijacije i povećanje vidljivosti    

 

V IZDAVAČKA DJELATNOST

R.B. NAZIV BROJ DATUM
1. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti - PREČIŠĆEN TEKST 03-571-1/23 29. 12. 2023.
1.1. Izmjene i dopune Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti 03-3197-6/20 24. 1. 2020.
1.2. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti   22. 2. 2018.
2. Poslovnik o radu Izdavačkog odbora 12-125/24 16. 3. 2024.

 

VI OPŠTI I PRAVNI POSLOVI

R.B. NAZIV BROJ DATUM
1. Pravilnik o radu Univerziteta - PREČIŠĆEN TEKST 03-553/23 29. 12. 2023.
1.1. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Univerziteta 03-321-3/22 2. 9. 2022.
1.2. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Univerziteta 03-26/22 11. 1. 2022.
1.3. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Univerziteta 03-125-3/21 17. 5. 2021.
1.4. Dopuna Pravilnika o radu Univerziteta 03-85-3/21 15. 3. 2021.
1.5. Pravilnik o radu Univerziteta 03-1961-3/16 16. 3. 2016.
2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova 03-172-1/24 20. 5. 2024.
2.1. Organizaciona šema    
3. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju 03-28/22 11. 2. 2022.
3.1. Izmjene i dopune Pravilnika o kancelarijskog i arhivskom poslovanju 03-625/24 3. 7. 2024.
4. Saglasnost Arhiv Republike Srpske 052-13/24 11. 7. 2024.
5 Lista kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja 03-626/24 3. 7. 2024.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.